sponsored links

กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง” หมายความว่า (สํา) ก. รู้ดีอยู่แล้วแสร้งทําเป็นไม่รู้.

กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง หมายถึง คนที่รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าทำอะไรไม่ดีไว้ แต่แกล้งทำเป็นเหมือนไม่รู้ ไม่เข้าใจ เช่น

  • อย่ามัวแต่มานั่งสร้างเรื่องโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เลย คนราทำอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจ กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง ถ้าคุณสำนึกแล้วมาสารภาพผิดผมก็จะให้โอกาสคุณทำงานที่นี่ต่อไป

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links