sponsored links

ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น” หมายความว่า
“(สํา) ก. ทําสิ่งที่ไม่สมควรให้ผู้น้อยเห็น”

ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น หมายถึง การที่ผู้ใหญ่กระทำสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ควรให้ผู้น้อยเห็น โดยไม่มีความละอาย เช่น

  • คุณจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะ เป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแต่หนีการประชุมไปงานปาร์ตี้ มันสมควรแล้วหรือ ทำแบบนี้ก็เหมือนขี้ก้อนใหญ๋ให้เด็กเห็น แล้วลูกน้องที่ไหนจะนับถือคุณ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links