sponsored links

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด” หมายความว่า
“(สํา) ก. ตัดเยื่อใยไม่ขาด (มักใช้แก่พ่อแม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด”

ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด หมายถึง การตัดเยื่อใย ตัดสายสัมพันธ์ไม่ขาด เช่น

  • ถึงเธอจะทำอะไรพลาดพลั้งไป เลวร้ายขนาดไหน ก็กลับไปขอขมาขอโทษท่านเถอะ คนเป็นพ่อแม่ถึงจะโกธรขนาดไหนก็ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดหรอก
  • น่าเห็นใจครอบครัวนี้จริงๆ ลูกชายพึ่งไม่ได้ แถมมีแต่สร้างเรื่องเดือดร้อนเข้าบ้านเสมอ พ่อแม่ก็ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด คอยช่วยเหลือทุกครั้งไป

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links