sponsored links

งอก่องอขิง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งอก่องอขิง” หมายความว่า
“ว. อาการที่ตัวงอหรือทําตัวงอ เพราะร้อนหรือหนาวมากเป็นต้น”

งอก่องอขิง หมายถึง การทำตัวงอ หรืออาการตัวงอเพราะเจ็บ หรือไม่สบาย เช่น

  • ฉันรู้สึกว่ากีฬามวยไทย ช่างรุงแรงจริงๆออกหมัดกันไม่ยั้ง ถ้าเป็นฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นคงจะลงไปนอนงอก่องอขิงตั้งแต่ 2-3 หมัดแรกแน่นอน
  • ฉันทรมานมากเมื่อคืนเป็นตะคริวที่หน้าท้อง ทำได้แต่นอนงอก่องอขิงอยู่นนเตียง ลุกเดินไม่ได้เลย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links