sponsored links

งอมพระราม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งอมพระราม” หมายความว่า
“(สํา) ว. มีความทุกข์ยากลําบากเต็มที่ เช่น ทศกัณฐ์จะงอมพระรามที่ไหน เกรงพระรามจะงอมพระราม ไปเองเสียอีก”

งอมพระราม หมายถึง มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่ ถูกกระทำอย่างหนักหน่วง เช่น

  • เจ้าของโครงการคอนโคนี้วางแผนสร้างคอนโดที่ทันสมัยที่สุด หรูที่สุด ซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากทำให้หมุนเงินไม่ทันสุดท้ายผู้รับเหมาแต่ละรายก็เลยงอมพระรามไปตามๆกัน
  • มีเหตุการณ์นักเรียนยกพวกตีกัน แต่มีผู้หวังดีจะเข้าไปช่วยห้าม สุดท้ายผู้หวังดีกลับถูกลูกหลงจนงอมพระรามไปหลายคน

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links