sponsored links

งูๆปลาๆ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “งูๆปลาๆ” หมายความว่า
“ว. มีความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่รู้จริง ในคําว่า รู้งู ๆ ปลา ๆ”

งูๆปลาๆ หมายถึง มีความรู้เพียงเล็กน้อย รู้ไม่จริง เช่น

  • ผมกำลังฝึกเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ แต่ความรู้ยังแค่งูๆปลาๆ พอเจอคนญี่ปุ่นจริงๆ ก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี
  • ฉันเป็นผู้หญิงมีความรู้เรื่องรถแบบงูๆ ปลาๆ พอแก้ไขเรื่องเล็กๆน้อยๆ ในยามขับขันได้เท่านั้น จะไปสู้ผู้ชายที่มีความชำนาญในด้านนี้ได้อย่างไร

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links