sponsored links

จงดูเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา

จงดูเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา หมายถึง พิจารณาว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งได้ไม่ควรทำ ควรเอาแบบอย่างแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น เช่น

  • อย่างที่โบราณว่าจงดูเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา ถึงเขาจะอาศํยอยู่ในสลัมมีพ่อติดเหล้า แม่ติดการพนัน แต่เธอก็สามารถเป็นคนดีได้ รู้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควร
  • ดาวเป็นคนขยัน เรียนเก่ง แต่ออกจะเป็นคนเห็นแก่ตัว พวกเธอควรจะเลือกเอาอย่างในสิ่งที่ดี ดังสำนวนจงดูเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links