sponsored links

จูบลูกถูกแม่

จูบลูกถูกแม่ หมายถึง การทำความดีกับคนหนึ่งแต่ส่งผลไปถึงอีกคนหนึ่ง เช่น

  • การที่ครูใหญ่โรงเรียนนี้ได้อุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาเด็กยากไร้ การกระทำเช่นนี้ก็เหมือนจูบลูกถูกแม่ ทำให้เด็กยากไร้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีอนาคต สามารถกลับมาดูแล เลี้ยงดูแม่ที่พิการได้

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links