sponsored links

ชักซุงตามขวาง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชักซุงตามขวาง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําอะไรที่ไม่ถูกวิธีย่อมได้รับความลําบาก ขัดขวางผู้มีอํานาจย่อมได้รับความเดือดร้อน”

ชักซุงตามขวาง หมายถึง การทำอะไรที่ไม่ถูกวิธีมักจะได้รับความลำบาก หรือทำอะไรขัดขวางกับผู้มีอำนาจมักจะได้รับความเดือดร้อน เช่น

  • เพราะเขาทำงานแบบชักซุงตามขวาง ไม่ทำตามวิธีการขั้นตอนที่วางไว้ จึงทำให้งานเสร็จไม่ทันกำหนด บริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าไปเป็นจำนวนมาก
  • ถ้าคุณยังทำงานชักซุงตามขวางอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะเจริญ เพื่อนรุ่นเดียวกันเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตไปถึงไหนกันแล้ว

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links