sponsored links

ชักตะพานแหงนเถ่อ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชักตะพานแหงนเถ่อ” หมายความว่า
(สํา) ก. “ตั้งใจทําอะไรแล้วไม่เป็นผลสําเร็จ ต้องคอยค้างอยู่”

ชักตะพานแหงนเถ่อ หมายถึง การที่จะตั้งใจทำอะไรแล้วแต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ ยังดำเนินการไม่เสร็จ ต้องรอคอยต่อไป เช่น

  • เทเลอร์ สวิฟ มีกำหนดการมาเล่นทัวร์คอนเสริตที่ประเทศไทย แฟนๆก็แห่กันไปจองบัตรอย่างคับคั่ง แต่เมื่อใกล้ถึงกำหนด กลับมีการเลื่อนทัวร์คอนเสริตอย่างไม่มีกำหนด ทำให้แฟนๆชาวไทยต้องชักตะพานแหงนเถ่อรอต่อไปไม่รู้อีกกี่เดือน
  • เขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งงานเป็นผู้จัดการฝ่าย แต่ผู้บริหารเกิดมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในองค์กรใหม่ทำให้เข้าต้องชักตะพานแหงนเถ่อรอต่อไปอีก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links