sponsored links

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” หมายความว่า
(สํา) ว. “ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระ”

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ หมายถึง ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องราว ไม่ถือเอาเป็นธุระเพราะไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ใครจะดีจะชั่วอย่างไรก็ไม่สนใจ เช่น

  • ฉันทำบุญด้วยความบริสุทธ์ใจ แต่ถ้าหากมูลนิธิเหล่านั่นมาเรี่ยไรเงินเพื่อการพาณิชย์ หลอกลวงประชาชนก็ช่างเขาบาปของเขา ถือคติชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์
  • ผมทำตามหน้าที่ ไม่ยุ่งเรื่องของใครอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ใครอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะครับ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links