sponsored links

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว” หมายความว่า (สํา) ก.
“ซื้อของไม่คํานึงถึงกาลเวลา ย่อมได้ของแพง ทําอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา ย่อมได้รับความเดือดร้อน”

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว หมายถึง การซื้อของโดยไม่คำนึงถึงกาลเวลา ซื้อในช่วงเวลาที่มีคนต้องการมาก มักจะได้ของราคาแพง หรือทำอะไรไม่เหมาะกับเวลา ไม่ใช่เวลาอันควร มักได้รับความเดือดร้อน เช่น

  • เธอซื้อมาทองช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ ก็แพงนะซิ เพราะใครๆเขาก็ซื้อกัน อย่างที่โบราณว่าอย่าซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว ถ้ารู้ว่าต้องใช้ทำไมไม่เตรียมการไว้ล่วงหน้า

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links