sponsored links

ตกนรกทั้งเป็น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ตกนรกทั้งเป็น” หมายความว่า
(สํา) ก. “ได้รับความลําบากแสนสาหัส เช่นคนที่ได้รับโทษทัณฑ์ในเรือนจํา”

ตกนรกทั้งเป็น หมายถึง การได้รับความลำบากแสนสาหัส ได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น

  • ตั้งแต่อุบัติเหตุคราวนั้น ทำให้เขาต้องสูญเสียแขนขากลายเป็นคนพิการ ชีวิตของเขาก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น ไม่มีใครเหลียวแล ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเอง
  • ชีวิตผู้หญิงคนนี้น่าสงสารเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพราะเธอไม่มีความรู้ แต่ต้องการเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวที่กำลังลำบาก จึงถูกหลอกให้ค้าประเวณีที่ต่างประเทศ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links