sponsored links

ตะโพงโปงคลุม

ตะโพงโปงคลุม หมายถึง การพูดหรือทำอะไรคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่มีความแน่นอน เช่น

  • ตอนนี้สถานะความสัมพันธ์ของฉันกับเขา เหมือนตะโพงโปงคลุม ยังดูคลุมเครือไม่ชัดเจน ทำให้ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยุติความสัมพนธ์นี้ดีหรือไม่
  • การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังดูสับสน ไม่มั่นใจในการใช้ข้อบังคับ เพราะข้อกฏหมายยังเป็นตะโพงโปงคลุม ไม่มีความชัดเจน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links