sponsored links

ถอนต้นก่นราก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอนต้นก่นราก” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําลายให้ถึงต้นตอ ทําลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม”

ถอนต้นก่นราก หมายถึง การทำลายหรือกำจัดศัตรูแบบถอนรากถอนโคน ให้ถึงต้นตอ เช่น

  • นักการเมืองที่ชอบคอรัปชั่น โกงกินบ้านเมืองต้องกำจัดแบบถอนต้นก่นรากให้หมดไปจากสังคมไทย แผ่นดินจะได้สูงขึ้น
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังวางแผน ถอนต้นก่นราก กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดที่เริ่มจะมีมากขึ้น ทั้งยังเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นทุกวัน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links