sponsored links

ถอยหลังเข้าคลอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถอยหลังเข้าคลอง” หมายความว่า
(สำ) ก. “หวนกลับไปหาแบบเดิม”

ถอยหลังเข้าคลอง หมายถึง การย้อนกลับไปทำแบบเดิม ซึ่งไม่มีความก้าวหน้า ไม่พัฒนาแถมยังตกต่ำไปยิ่งกว่าเดิม เช่น

  • ถอยหลังเข้าคลองชัดๆ ฝ่ายบุคคลแก้ปัญหาการที่พนักงานสแกนบัตรเวลาเข้างานแทนกัน โดยกลับมาใช้ระบบเดิมคือให้พนักงานมาเซ็นต์ชื่อลงเวลาเข้างาน แทนที่จะพัฒนามาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  • การใช้ภาษาไทยทุกวันนี้เริ่มจะถอยหลังเข้าคลอง วัยรุ่นนิยมใช้ภาษาวิบัติในการแชต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ทำให้ติดมาใช้ในชีวิตจริงสะกดภาษาไทยแบบผิดๆ ถูกๆ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links