sponsored links

ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง” หมายความว่า
(สำ) ก.” ไม่เอามาใส่ใจว่าจะเป็นอย่างไร”

ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง หมายถึง ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอามาใส่ใจว่าจะเป็นอย่างไร เช่น

  • เมื่อไหร่คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ถ้าคุณยังทำงานแบบถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่างอยู่แบบนี้
  • เมื่อเช้าฉันมาโรงเรียนสายเลยถูกทำโทษ เพราะรถเมล์ขับรถเรื่อยๆ เอื่อยๆ แบบถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links