sponsored links

ทนายหน้าหอ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ทนายหน้าหอ” หมายความว่า
(ปาก) น. “หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา ผู้รับหน้าแทนนาย”

ทนายหน้าหอ หมายถึง คนสนิท คนรับใช้ที่รู้ความเป็นไปของนาย มักชอบหน้ารับหน้าแทนนายของตนเอง เช่น

  • หลังจากที่มีผู้บริโภคออกมาร้องเรียนว่าสินค้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานการผลิต เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ผู้บริหารต่างๆก็เก็บตัวเงียบ มีแต่ทนายหน้าหอออกโรงมาบอกว่าไม่เป็นความจริงและจะดำเนินการเอาเรื่องกับผู้ที่ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links