sponsored links

น้ำน้อยแพ้ไฟ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำน้อยแพ้ไฟ” หมายความว่า
(สํา) น. “ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก”

น้ำน้อยแพ้ไฟ หมายถึง ผู้ที่มีพละกำลังหรืออำนาจน้อยก็ย่อมจะแพ้ ผู้ที่มีพละกำลังหรืออำนาจมากกว่า เช่น

  • ธนากรไม่เห็นด้วยกับแผนการตลาดที่เหมือนจะเอาเปรียบผู้บริโภค แต่น้ำน้อยแพ้ไฟผู้บริหารสั่งลงมาแบบนี้ เขาจึงไม่สามารถไปแย้งอะไรได้
  • การประกวดแบบใช้คะแนนโหวตอย่างนี้ใครมีพวกพ้องมากก็ชนะอยู่แล้ว ยังไงน้ำน้อยแพ้ไฟวันยังค่ำ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links