sponsored links

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน หมายถึง มีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เช่น

  • ที่งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะพวกเราทุกคนมีความสามัคคี ช่วยเหลือ้กื้อกูลกัน มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  • สุดท้ายคนไทยก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ภับพิบัติต่างๆ ทุกคนจะร่วมใจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links