sponsored links

บนข้าวผี ตีข้าวพระ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “บนข้าวผี ตีข้าวพระ” หมายความว่า
(สํา) ก. “ขอร้องให้ผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือโดยจะแก้บนเมื่อสําเร็จประสงค์แล้ว”

บนข้าวผี ตีข้าวพระ หมายถึง การบนบานขอร้องให้ผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ โดยสัญญาว่าจะทำอะไรให้เป็นสิ่งตอบแทน เมื่อสิ่งที่ตนขอนั้นสำเร็จสมความปรารถนา เช่น

  • ถ้าวันๆเธอยังเอาแต่บนข้าวผี ตีข้าวพระ รอให้สิ่งศักดิ์ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวโดยที่เธอไม่ลงมือทำอะไรสักอย่าง ก็คงไม่มีทางประสบความสำเร็จขึ้นมาได้หรอก

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links