sponsored links

บอกศาลา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “บอกศาลา” หมายความว่า
ก. “ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป”

บอกศาลา หมายถึง การประกาศที่จะตัดขาด ไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่รับผิดชอบอีกต่อไป เช่น

  • คุณครูสุดทนกับพฤติกรรมของลูกศิษย์ จึงกล่าวบอกศาลาลูกศิษย์ที่ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้ความเคารพ ไม่มีความเกรงใจ
  • คุณแม่ถึงขนาดประกาศบอกศาลา ตัดขาดกับฉัน หากไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่คุณแม่เลือกไว้ให้

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links