sponsored links

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน” หมายความว่า
(สํา) น. “สถานที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อน”

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน หมายถึง สถานที่ที่เคยพักพิง เคยอาศัยอยู่มาก่อน เช่น

  • เขาไปเรียนอยู่ต่างประเทศเสียหลายปี พอดูข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยทางโทรทัศน์ก็ทำให้นึกถึงบ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
  • ฉันต้องเข้าไปทำงานในกรุงเทพแล้ว คงคิดถึงที่นี่มากแน่ๆ บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ฉันต้องไปเพื่ออนาคต เพื่อครอบครัว

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links