sponsored links

บ้านเมืองมีขื่อมีแป

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “บ้านเมืองมีขื่อมีแป” หมายความว่า
(สํา) น. “บ้านเมืองหรือประเทศย่อมมีกฎหมายคุ้มครอง เช่น ถ้าบ้านเมืองมีขื่อมีแป คงไม่ทํากับอ้ายแก่เช่นนี้ได้. (เสภาพญาราชวังสัน) มักใช้ในเชิงปฏิเสธว่า บ้านเมือง ไม่มีขื่อไม่มีแป”

บ้านเมืองมีขื่อมีแป หมายถึง ประเทศชาติบ้านเมืองมีกฏหมายคุ้มครอง เช่น

  • บ้านเมืองมีขื่อมีแปคุณอย่างคิดว่าตนเองเป็นคนใหญ่คนโต มีอำนาจแล้วจะบังคับขู่เข็ญให้ผู้อื่นทำอะไรตามอำเภอใจได้
  • บ้านเมืองมีขื่อมีแปคนทำชั่วต้องได้รับการลงโทษ เราจะไม่ยอมให้คนพวกนี้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างหน้าตาเฉย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links