sponsored links

ผัวหาบเมียคอน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผัวหาบเมียคอน” หมายความว่า
(สํา) “ช่วยกันทํามาหากินทั้งผัวทั้งเมีย ชายหาบหญิงคอน ก็ว่า”

ผัวหาบเมียคอน หมายถึง สามีภรรยาที่ช่วยกันทำงาน ทำมาหากินอย่างขยันขันแข็ง เช่น

  • ฉันชื่นชมสามีภรรยาคู่นี้จริงๆ ช่วยกันทำมาหากินผัวหาบเมียคอนขยันทำงานกันสุดๆ ร่วมกันเก็บเงินสร้างอนาคต
  • หลังจากแต่งงานไปหล่อนก็ลาออกจากงานประจำ ไปช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจความงามของสามี ผัวหาบเมียคอนจริงๆ เงินทองจะไปไหนเสีย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links