sponsored links

ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย” หมายความว่า
(สํา) น. “คนในบ้านเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความเสียหายได้”

ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย หมายถึง คนภายในบ้านรู้เห็นเป็นใจช่วยให้คนภายนอกเข้ามาทำความเดือดร้อนเสียหายได้ เช่น

  • ที่บริษัทต้องเสียทีคู่แข่งเพราะผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย มีคนภายในบริษัทคอยส่งข่าวเอาข้อมูลสินค้าตัวใหม่ของเราไปบอกบริษัทคู่แข่ง
  • หลังจากมีเหตุการณ์โจรขึ้นบ้านของคุณนาวา สุดท้ายตำรวจก็สืบได้ว่าลูกชายเจ้าของบ้านเป็นใจพาพรรคพวกมายกเค้าที่บ้านตัวเอง

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links