sponsored links

ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า” หมายความว่า
(สํา) “การทําอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้”

ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า หมายถึง การกระทำการใดๆ ที่จะให้เป็นที่ถูกใจทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้ เช่น

  • เขาทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายจึงรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่คนเราฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า พอลาออกก็บอกว่าหนีปัญหา พออยู่ในตำแหน่งก็ให้แสดงความรับผิดชอบ
  • เธออย่าไปสนใจเลยเธอทำเต็มที่แล้ว คนเราฝนตกก็แช่งฝนแล้งก็ด่า ไม่มีใครสามารถทำอะไรให้ถูกใจทุกคนได้หรอก

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links