sponsored links

ฝนตกขี้หมูไหล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกขี้หมูไหล” หมายความว่า
(สํา) ก. “พลอยเหลวไหลไปด้วยกัน มักใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน ว่า ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน”

ฝนตกขี้หมูไหล หมายถึง ทำตัวเหลวไหลคล้อยตามไปด้วยกัน ชักชวนกันไปทำในสิ่งที่ไม่ดี เช่น

  • ฝนตกขี้หมูไหลจริงๆ คนคู่นี้ ทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องชวนกันไปเหลวไหลเมาหัวราน้ำทุกวัน ไม่เป็นอันทำงาน
  • ฝนตกขี้หมูไหลแท้ๆ ตั้งแต่ 2 คนนี้ได้มาเจอกันก็ชวนกันไปมั่วสุมเสพยาเสพติดไม่เว้นวัน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links