sponsored links

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝนตกไม่ทั่วฟ้า” หมายความว่า
(สํา) ก. “ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน”

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึง การให้หรือแจกจ่ายสิ่งของให้กับส่วนรวม แต่ได้รับกันไม่ทั่วถึงทุกคน เช่น

  • ฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆ หัวหน้าให้การสนับสนุนส่งเสริมแต่พรรคพวกของตนเอง ส่วนพนักงานคนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถเสียที
  • หน่วยงานของเอกชนได้เข้าไปบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นชาวบ้านในถิ่นธุรกันดาร แต่เนื่องจากมีชาวบ้านอยู่กันหลายครอบครัวทำให้ได้รับสิ่งของไม่ทั่วถึง ชาวบ้านบางคนถึงกับน้อยใจว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links