sponsored links

ฝากเนื้อฝากตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝากเนื้อฝากตัว” หมายความว่า
ก. “มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น ฝากกาย ก็ว่า”

ฝากเนื้อฝากตัว หมายถึง การขอฝากฝังตัวเองหรือมอบตัวให้อยู่ในความดูแลของของผู้อื่น เช่น

  • ผมอยากจะเรียนรู้ฝึกวิชาศิลปะการป้องกันตัว ผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับ
  • ที่เธอไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่บ้านบ่อยๆนี่ เรียกว่าการฝากเนื้อฝากตัวเป็นว่าที่ลูกสะใภ้หรือเปล่า

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links