sponsored links

ฝ่าคมหอกคมดาบ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ฝ่าคมหอกคมดาบ” หมายความว่า
(สํา) ก. “เสี่ยงภัยในสงคราม เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด”

ฝ่าคมหอกคมดาบ หมายถึง การต้องไปเผชิญเสี่ยงภัยอันตรายจากอาวุธนานาชนิด เช่น

  • ผมภูมิใจกับตำแหน่งที่ได้รับมากเพราะกว่าตำรวจปลายแถวอย่างผมจะก้าวมายืนที่จุดนี้ได้ ต้องฝ่าคมหอกคมดาบมานับไม่ถ้วน
  • ผมเป็นชายชาติทหารจะขอยืนหยัดปกป้องประเทศชาติต่อให้ต้องฝ่าคมหอกคมดาบ อยู่ในดงกระสุนก็ไม่หวั่น

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links