sponsored links

พระมาลัยมาโปรด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระมาลัยมาโปรด” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้ที่มาช่วยเหลือในยามที่กําลังตกทุกข์ได้ยากได้ทันท่วงที”

พระมาลัยมาโปรด หมายถึง คนที่มาให้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ในช่วงเวลาที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก เช่น

  • ฉันก็ถูกโจรขโมยกระเป๋าในวันแรกก้าวเข้าสู่ประเทศอเมริกา แต่ก็เหมือนพระมาลัยมาโปรดฉันได้เจอกับเพื่อนสมัยเด็กๆ เธอได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือและให้ที่พักพิง ทำให้ฉันผ่านคืนวันร้ายๆมาได้
  • ในวันที่พายุเข้าฝนตกหนักจนทำให้รถเสียกลางทาง เขาก็บังเอิญผ่านมาเจอพอดีเหมือนพระมาลัยมาโปรดจริงๆ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links