sponsored links

พระอิฐพระปูน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระอิฐพระปูน” หมายความว่า
(สํา) ว. “นิ่งเฉย วางเฉย ไม่เดือดร้อน ไม่รู้สึกยินดียินร้าย”

พระอิฐพระปูน หมายถึง การนิ่งเฉย วางเฉย ไม่สนใจ ไร้อารมณ์ความรู้สึก ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ เช่น

  • ฉันเป็นคนนะไม่ใช่พระอิฐพระปูนที่จะไม่มีความรู้สึก ใครจะไปยืนนิ่งทนให้เขาว่ากล่าวเสียๆหายๆได้
  • ผู้ชายไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเธอ จะทำอะไรก็ระมัดระวังตัวไว้บ้าง เธอไปให้ความสนิทสนมชิดใกล้กับเขามากๆ เขาก็รู้สึกหวั่นไหวได้

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links