sponsored links

พลอยฟ้าพลอยฝน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พลอยฟ้าพลอยฝน” หมายความว่า
ว. “ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย”

พลอยฟ้าพลอยฝน หมายถึง ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ต้องร่วมรับเคราะห์ไปด้วย พลอยมีความผิดไปกับเขาด้วย เช่น

  • คุณครูเรียกนักเรียนไปอมรมและทำโทษเนื่องจากมีเหตการณ์ทุจริตในการสอบ แต่ฉันต้องพลอยฟ้าพลอยฝนโดนทำโทษไปด้วยเพราะอยู่กลุ่มเดียวกัน
  • เพราะเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีข่าวเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น จึงพลอยฟ้าพลอยฝนโดนปลดจากตำแหน่งไปด้วย

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links