sponsored links

พลัดที่นาคาที่อยู่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พลัดที่นาคาที่อยู่” หมายความว่า
(สํา) ก. “พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม ระหกระเหิน”

พลัดที่นาคาที่อยู่ หมายถึง การพลัดพรากจากถิ่นฐานที่อยู่เดิม ระหกระเหิน เร่ร่อน เช่น

  • เมื่อมานะต้องสูญเสียคุณพ่อที่เป็นเสาหลักของครอบครัว เขากับแม่ก็ต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ เพราะถูกเจ้าหนี้บีบบังคับให้ออกจากที่ดินที่เคยอาศัยอยู่
  • เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงครั้งใหญ่ ก็ทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนอยู่กันอย่างยากลำบาก อาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลน ซ้ำร้ายหลายๆคนต้องพลัดที่นาคาที่อยู่

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links