sponsored links

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ฟื้นฝอยหาตะเข็บ” หมายถึง การรื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วขึ้นมาพูดอีกให้เป็นที่สะเทือนใจ เสียใจ ลำบากใจ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการคุ้ยเขี่ยเอาเรื่องที่สงบแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องอีกนั่นเอง

Sponsored Links