sponsored links

มือถือสาก ปากถือศีล

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือถือสาก ปากถือศีล” หมายความว่า
(สํา) ว. “มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลมีธรรม แต่กลับประพฤติชั่ว”

มือถือสาก ปากถือศีล หมายถึง คนที่แสดงตัวให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ความเป็นจริงกลับประพฤติชั่ว กระทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม เช่น

  • ทำเป็นว่ากล่าวคนอื่นว่าเป็นพวกไม่มีน้ำใจ ไม่เอื้อเฟื้อ ให้แก่เด็กกับชราเวลาขึ้นรถประจำทาง ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคยลุกให้คนอื่นนั่งแบบนี้มันมือถือสาก ปากถือศีลชัดๆ
  • เขาก็เป็นพวกมือถือซาก ปากถือศีลทำเป็นแสดงตัวว่าไม่สนับสนุนการทุจริตติดสินบน แต่จริงๆแล้วตำแหน่งที่เขาดำรงอยู่ทุกวันนี้ก็ติดสินบน ใช้เงินซื้อมานั่นแหละ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links