sponsored links

มือที่สาม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือที่สาม” หมายความว่า
น. “บุคคลฝ่ายที่ ๓ ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อื่น มักจะเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกหรือบ่อนทำลาย”

มือที่สาม หมายถึง บุคคลที่สามหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือเรื่องราวของผู้อื่นเพื่อทำให้เกิดความยุ่งยาก ยุแยงให้เกิดความแตกแยก เช่น

  • เขาทั้งสองคนต้องเลิกกันเพราะ มีมือที่สามมาทำให้ความรักระหว่างคนทั้งคู่มีปัญหา จนไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้
  • ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจกำลังมีปัญหา เพราะมีมือที่สามเข้ามาทำให้เกิดความยุ่งยาก

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links