sponsored links

มือสะอาด

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือสะอาด” หมายความว่า
(สํา) ว. “มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง”

มือสะอาด หมายถึง คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่น เช่น

  • นายตำรวจคนนี้เป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวบ้านว่าเป็นคนที่มือสะอาด เนื่องจากเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง คอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเสมอมา
  • ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มือสะอาดอย่างแท้จริง มีความเสียสละ มุ่งมั่นที่จะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links