sponsored links

มือสั้นตีนสั้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือสั้นตีนสั้น” หมายความว่า
(สํา) ก. “ขาดกําลังที่จะช่วยให้กิจการสําเร็จด้วยดี”

มือสั้นตีนสั้น หมายถึง การขาดกำลังหรือแรงที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่น

  • คนมือสั้นตีนสั้นอย่างผมจะไปทำธุรกิจแข่งขันกับเจ้าสัวที่มีทุนพร้อมทุกอย่าง ได้อย่างไร
  • คุณท่านเป็นผู้มีพระคุณสำหรับผมที่ให้การสนับสนุน ทำให้คนจนๆมือสั้นตีนสั้นอย่างผมได้มีโอกาสประสบความสำเร็จขึ้นมาได้

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links