sponsored links

มือห่างตีนห่าง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มือห่างตีนห่าง” หมายความว่า
(สํา) ว. “สุรุ่ยสุร่าย เลินเล่อ สะเพร่า ไม่ระมัดระวัง”

มือห่างตีนห่าง หมายถึง คนที่สุรุ่ยสุร่าย ทำอะไรไม่ระมัดระวัง ประมาทเลินเล่อ ไม่เรียบร้อย เช่น

  • ฉันเป็นคนประเภทมือห่างตีนห่าง จะให้มานั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย ทำของสวยๆงามๆ แบบนี้คงจะทำให้ได้หรอก
  • อย่าเอางานที่ต้องใช้ความปราณีต ความระมัดระวังให้เขาทำเชียวนะ เขาเป็นพวกมือห่างตีนห่าง หยิบจับของพวกนี้ทีไรต้องเสียหายทุกที

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links