sponsored links

ยกตนข่มท่าน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ยกตนข่มท่าน” หมายความว่า ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่น พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า.
ยกตนข่มท่าน เป็นสุภาษิตหมายถึง การแสดงออกในเชิงโอ้อวด พูดจาทับถม ดูหมิ่นผู้อื่นให้เห็นว่าตนเองเหนือกว่า อยู่สูงกว่าผู้อื่น เช่น

  • เด็กคนนี้เป็นคนเก่ง แต่ไม่ค่อยมีใครชอบ เข้ากับใครไม่ค่อยได้เพราะ ชอบทำตัวยกตนข่มท่านเพราะไปคุยโต โอ้อวด ว่าเก่งกว่าคนอื่น ผู้ใหญ่หลายๆคนก็เลยไม่ชอบ กลายเป็นสร้างความไม่พอใจให้กับคนรอบข้าง
Sponsored Links