sponsored links

ยกตัวขึ้นเหนือลม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยกตัวขึ้นเหนือลม” หมายความว่า
(สํา) ก. “ปัดความผิดให้พ้นตัว ยกตัวเองให้พ้นผิด ยกตนเหนือคนอื่น”

ยกตัวขึ้นเหนือลม หมายถึง การปัดความผิดให้พ้นตัว พูดให้ตัวเองพ้นผิดหรือยกย่องตนเองว่าดีกว่าคนอื่น เช่น

  • คุณอย่าพยายามยกตัวขึ้นเหนือลมเลย ทำอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจ คุณควรจะยอมรับแล้วแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเสียใหม่
  • ตอนนี้บริษัทกำลังสัมภาษณ์พนักงานทุกคนเพื่อหาต้นเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่เขากลับยกตัวขึ้นเหนือลมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links