sponsored links

ยกภูเขาออกจากอก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยกภูเขาออกจากอก” หมายความว่า
(สํา) ก. “โล่งอก หมดวิตกกังวล ปลดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไป”
ยกภูเขาออกจากอก หมายถึง โล่งอก หมดความวิตกกังวลใจ เช่น

  • พลอยเป็นกังวลกับการแสดงครั้งนี้มานานเป็นเวลาหลายเดือน แต่เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง เธอก็รู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก
  • เขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก ที่ได้สารภาพบอกความจริงกับแม่ว่าเขาเบี่ยงเบนทางเพศ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links