sponsored links

ยกหางตัวเอง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยกหางตัวเอง” หมายความว่า
( สํา) ก. “ยกตนเองว่าดีว่าเก่ง”

ยกหางตัวเอง หมายถึง คนที่หลงตัวเอง ชมตัวเอง ยกว่าตัวเองเก่งตัวเองดี เช่น

  • เขาก็เพิ่งเข้ามาลงมือทำงานด้านนี้ได้ไม่นาน แต่คิดว่าตัวเองอาวุโสกว่าก็เลยยกหางตัวเอง คิดว่ามีวิชาความรู้มากกว่า เก่งกาจกว่าคนอื่น
  • ถึงผมจะเรียนจบด้านการออกแบบมาโดยเฉพาะ แต่ก็ไม่อยากยกหางตัวเอง เพราะรู้ตัวว่ายังขาดประสบการณ์อีกมาก

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links