sponsored links

ยักษ์ปักหลั่น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยักษ์ปักหลั่น” หมายความว่า
(สํา) น. “ผู้มีรูปร่างใหญ่โต”

ยักษ์ปักหลั่น หมายถึง คนที่มีร่างกายกำยำ รูปร่างใหญ่โต เช่น

  • ครอบครัวของเขาเป็นทหาร ผู้ชายทุกคนจึงถูกฝึกให้มีความอดทน ออกกำลังกายอย่างหนักจนร่างกายใหญ่โตเหมือนยักษ์ปักหลั่น
  • การแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้พวกเราคงต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนัก เพราะได้ข่าวมาว่าทีมคู่แข่งรอบนี้แต่ละคนตัวสูงใหญ่เหมือนยักษ์ปักหลั่น

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links