sponsored links

ยาหม้อใหญ่

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยาหม้อใหญ่” หมายความว่า
(สํา) น. “สิ่งที่น่าเบื่อ เช่น วิชาคำนวณเป็นยาหม้อใหญ่”

ยาหม้อใหญ่ หมายถึง สิ่งที่น่าเบื่อ น่าเอือมระอามาก เช่น

  • ฉันไม่ใช่กุลสตรีที่เป็นผู้หญิงเรียบร้อย อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเพราะฉะนั้นงานศิลปะเย็บปักถักร้อยเป็นเหมือนยาหม้อใหญ่สำหรับฉัน
  • ตอนนี้การเรียนหนังสือก็เหมือนยาหม้อใหญ่สำหรับเด็กๆ เพราะวัยนี้สนใจแต่เรื่องเล่นอย่างเดียวเลย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links