sponsored links

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” หมายความว่า
(สํา) ก. “ทําอย่างเดียวได้ผล ๒ อย่าง ลงทุนครั้งเดียวได้ผลกําไร ๒ ทาง”

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หมายถึง การลงมือกระทำอะไรเพียงครั้งเดียวแต่ได้รับผลประโยชน์ 2 อย่าง เช่น

  • การจัดประกวดออกแบบโลโก้ครั้งนี้ก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะเราก็จะมีไอเดียโลโก้จากผู้เข้าประกวดมากมาย แล้วยังเป็นการเปิดตัวให้คนรู้จักสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น
  • ถ้าเธอรับงานตำแหน่งนี้ก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะได้ทั้งเงินแล้วยังได้โอกาสไปเที่ยวต่างประเทศอีกด้วยนะ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links