sponsored links

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

สำนวน “ยืมจมูกคนอื่นหายใจ” เป็นสำนวนไทยที่นิยมใช้กันมาก หมายถึง การพึ่งพาคนอื่นหรือฝากอนาคต การทำงาน หรือ หวังผลโดยการพึ่งพาผู้อื่นเป็นหลัก และเมื่อผู้นั้นไม่ให้ความช่วยเหลือก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเราเอง

ตัวอย่างของสำนวนยืมจมูกคนอื่นหายใจ เช่น เราเปิดร้านค้าปลีก โดยที่เราไม่มีความรู้ความชำนาญอะไรเลย ต้องอาศัยญาติคนหนึ่งให้ช่วยดูแล ช่วยขายของ และช่วยสั่งของเข้าร้านให้ ซึ่งถ้าญาติผู้นี้เลิกทำหรือเลิกช่วย เราก็จะประสบปัญหาทันที

Sponsored Links