sponsored links

ยื่นจมูก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ยื่นจมูก” หมายความว่า
(สํา) ก. “เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน เสือก”

ยื่นจมูก หมายถึง การเข้าไปสอดแทรกอยากรู้อยากเห็นเรื่องของผู้อื่น เช่น

  • ชอบนักเรื่องของชาวบ้าน ชอบยื่นจมูกอยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกเรื่อง ระวังจะเดือดร้อนไม่รู้ตัว
  • นี่มันเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวของฉัน ฉันจัดการเองได้ เธออย่ายื่นจมูกมายุ่งจะดีกว่า

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links